có khí hư màu xanh

Huyết trắng có màu xanh và mùi tanh phải làm sao?

Danh Mục